سگ ها نیز همانند انسان به تقلید رفتار همنوعان خود می‌پردازند

بر اساس نتایج تحقیقات جدیدی که توسط Friederike  و Huber ، از دانشگاه وین ، و Zsofia Viranyi ، از دانشگاه ایتوویوس در بوداپست ، صورت پذیرفته است ، شباهت قابل توجهی میان انسان و سگها در تقلید اعمال دیگران مشاهده شده است .

این محققین در مطالعه خود به پدیده ایی تحت عنوان " تقلید انتخابی " اشاره کرده اند . بر اساس این فرضیه ، سگها نیز مانند نوزاد انسانها ، صرفا به تقلید از اعمال دیگران نخواهند پرداخت . بلکه آنها با توجه به شرایط ، به انتخاب و تنظیم رفتارهای تقلیدی خود خواهند پرداخت .

شقایق نصرتی ، سردبیر بخش انگلیسی خبرنامه بین المللی وت نیوز

در این مطالعه ، سگها را با شرایطی روبرو نمودند که برای بازکردن محفظه نگهداری غذای خود ، بایستی از دهان استفاده می کردند . این در حالی بود که یکی از سگهای ماده ، انجام این کار را با استفاده از دست ، آموزش دیده بود . سگهای دیگر با مشاهده بازشدن درب محفظه توسط این سگ ماده ، تلاش نمودند تا با استفاده از دست خود محفظه را باز نموده و به غذای خود دست یابند .

اما هنگامی که سگ ماده با دهان خود توپی را حمل میکرد و با دست خود به بازکردن محفظه می پرداخت ، سایر سگها به عمل " تقلید انتخابی " روی آورده و با دهان خود اقدام به باز نمودن محفظه میکردند . این نکته بدان معناست که برای سگها ، هدف از انجام هر کاری مهم است . در واقع ، این حیوانات با مشاهده درگیری دهان سگ ماده یاد شده ، به راه آسانتر روی آورده و درب محفظه ها را با دهان خود باز نمودند . اما هنگامیکه دهان سگ ماده آموزش دیده آزاد بوده و با دست خود محفظه را باز میکرد ، سایر سگها این نکته را دریافتند که دلیلی خاص برای انجام اینکار وجود دارد . بنابراین با تقلید از سگ یاد شده ، سعی در باز نمودن محفظه ها با دست خود نمودند .

تعداد زیادی از چنین مطالعاتی که به بررسی تشابهات قابل توجه شناختی ، میان انسان و سگ پرداخته است ظرف سال های اخیر مستند شده است . احتمال آن می رود که چنین تشابهاتی به دلیل نگهداری این حیوانات در منازل و ارتباط نزدیک آنها با انسانها باشد .

نتایج کامل این مطالعه در مجله Current Biology به چاپ رسیده است .