پیرایش و شستشو حیوانات خانگی (شگ و گربه)

پیرایش زیر نظر بهترین پیرایشگر اصفهان

پیرایش و شستشو همه نژاد های سگ و گربه

شدینگ و شانه کشی و گره زدایی

شستشو درمانی 

مرتب کردن دست و صورت

اصلاح با ماشین

اصلاخ تمام قیچی